Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ


Τη ιβ’ του αυτού μηνός, ετήσιον σύναξιν επιτελούμεν εις τιμήν και μνήμην της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της επονομαζομένης «Τριχερούσης» ης η αγία και θαυματουργός Εικών τεθησαύρισται εν τη ιερά και σεβασμία, Μονή του Χιλανδαρίου.

Απολυτίκιον
Ηχος δ’ Ταχύ προκατάλαβε

Την θείαν Εικόνα σου, εκ Παλαιστίνης ημίν, ο Σάββας ο ένθεος, ην Τριχερούσαν Αγνή, καλούμεν μετήνεγκεν ήνπεν Χιλανδαρίου, η Μονή κεκτημένη, ύμνον σοι Θεοτόκε, αναμέλπει βοώσα, Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

Ετερον Απολυτίκιον
Ηχος α’ Του λίθου σφραγισθέντος

Η σεπτή Σου Εικόνα Τριχερούσα Πανάχραντε, κρήνη ιαμάτων ποικίλων ανεδείχθη τοις χρήζουσι, και παύει νοσήματα δεινά, κινδύνους τε και θλίψεις χαλαπάς, και λαμβάνομεν ιάσεις παντοδαπάς οι ευλαβώς βοώμεν Σοι, Χαίρε Πανάσπιλε Αγνή, χαίρε ιατρέ άμισθε, χαίρε η φρουρούσα εκτενώς Μονήν Σου ταύτην Πάναγνε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: